ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก (ภาคกลาง)

ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก (ภาคกลาง)

ตั้งอยู่ที่ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

  1. ความเป็นมาการจัดตั้ง :

     -ด้วยความห่วงของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯเกี่ยวกับการที่ป่าชายเลนถูกบุรุกทำลายในอดีตที่ผ่านมารวมถึงการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ทั้งป่าบกและป่าชายเลน

    -กองทัพบกได้น้อมนำพระราชดำริและความห่วงใยของทั้งสองพระองค์มาเป็นแนวทางในการปฎิบัติ โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อ วันที่ 1 พ.ค.51. ในการประชุมร่วมกัน พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น กับ  นายศักดิ์  ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะนั้น

   โดยกำหนดขอบเขตความร่วมมือ  7  ด้าน ดังนี้

      1.การลาดตระเวน

      2. การพัฒนาองค์ความรู้

      3. การแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่

      4. การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์

      5.การประชาสัมพันธ์

      6. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      7. ความร่วมมืออื่นๆ

นโยบายด้านกิจการพลเรือนของกองทัพบกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปี พ.ศ.25......

 1.การป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

 2.การปลูกป่าและฟื้นฟูสภาพป่า

 3. การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น

 4. การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ป่าชายเลน

 5. การรณรงค์ป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วยการสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

-กองทัพบกได้จัดทำโครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี  โดยส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้ถูกทำลายไปให้กลับคืนสู่สภาพป่าชายเลนเช่นเดิม

 -,มีการจัดกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนกันมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาเมื่อปลูกแล้ว ไม่มีหน่วยงาน ของกองทัพบก ตรวจสอบ ประสานงาน  ติดตามประเมินผล

 -ต่อมากองทัพบก ให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก  สำรวจพื้นที่ในความรับผิดชอบ ที่หน่วยทหารดูแลหรือใช้ประโยชน์ ว่ามีพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนเสื่อมโทรม และสามารถฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพป่าชายเลนที่สมบูรณ์ เพิ่มเติมมากขึ้นได้

 -ต่อมากองทัพบกได้พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก ขึ้น จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

  1. ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก (ภาคกลาง)

   ที่ตั้ง:  หมู่ 2 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  มทบ. 15 เป็นหน่วยรับผิดชอบ

  1. ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก(ภาคตะวันออก)

   ที่ตั้ง: จ.ชลบุรี  มทบ. 14 เป็นหน่วยรับผิดชอบ

  1. ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก (ภาคใต้)

   ที่ตั้ง: จ.สุราษฎร์ธานี  จทบ.สุราษฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบ

สำหรับศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก(ภาคกลาง) ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ทำการปลูกอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อ 25 พ.ย. 2551 ขณะนั้นยังไม่ได้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก(ภาคกลาง) ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๕๒ ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ฯ โดยมี พล.อ.วิโรจน์   บัวจรูญ ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธาน 

-เนื่องจากสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง มาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเดิน น้ำจืด มีผลต่อการขึ้น-ลงของน้ำทะเล ที่จะเข้าได้ในพื้นที่โครงการฯ

-พื้นที่เดิม ดินมีความเค็มสูง เนื่องจากเมื่อน้ำขึ้นสูง เข้ามาท่วมขัง และไม่ไหลออกไปได้เพราะสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ บริเวณรอบ ๆสูงเมื่อน้ำระเหยออก พื้นดินเป็นตะกอนเกลือซ้ำซาก มาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพันธ์กล้าไม้

 วิธีการแก้ไขต่อมา

-ขุดลอกทำร่องน้ำในพื้นที่ เพื่อให้น้ำเข้า-ออกได้มากเพิ่มขึ้น และให้สัตว์น้ำเข้า อยู่อาศัย ได้มากขึ้น

-จัดสร้างเขื่อนกันน้ำ เพื่อควบคุมระดับน้ำ ในห้วง น้ำทะเลขึ้นระดับต่ำ ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ ต้องกักน้ำไว้ เพื่ออนุบาลต้นกล้า และสัตว์น้ำ (ไม่เกิน 10 วันต้องปล่อย น้ำออก)

-ติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำเข้าพื้นที่โครงการฯเมื่อน้ำทะเลทิ้งห้วง ระยะเวลาหลายวัน

-ติดตั้งกังหันลม ในพื้นที่โครงการฯเพื่อปั่นน้ำให้หมุนเวียนเคลื่อนที่ ลดระดับความร้อนของน้ำ

  ผลการดำเนินการ

 -กล้าไม้มีการเจริญเติบโต เพิ่มขึ้น  ต้นแรกที่รอดเจริญเติบโต ปลูกเมื่อ1 พ.ค. 52

ปัจจุบันความสูง 1.50   เมตร  มีรากค้ำยัน รากหายใจออกสมบูรณ์ดี

-มีสัตว์น้ำจำนวนมากเข้าอยู่อาศัย เช่นกุ้ง หอย ปู ปลา หลากหลายชนิด รวมถึงนก ชนิดต่าง ๆเริ่มมาสร้างรังอยู่อาศัย

-มีหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  สถาบันการศึกษา  องค์การปกครองส่วนท้องถินหลายคณะเข้าจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน มาโดยตลอด  โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาพักผ่อน ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (หาดเจ้าสำราญ)

การจัดกิจกรรมต่างๆตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก (ภาคกลาง)

  1. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในโอกาสที่เหมาะสม เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯของทั้งสองพระองค์
  2. ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก(ภาคกลาง)เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ป่าชายเลนของกองทัพบกร่วมกับหน่วยงาน สถานศึกษา ภาครัฐ เอกชน  ประชาชน ทั่วไปที่เข้าท่องเที่ยว เยี่ยมชม
  3. มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่นการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกัน ทั้งนอก และในพื้นที่โครงการฯ, การรับเชิญบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของกองทัพบกกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก (ภาคกลาง
  4. ในอนาคตเมื่อเกิดความสมบูรณ์ทั้งพันธุ์ไม้ และพันธุ์สัตว์ที่เข้าอยู่อาศัยสามมารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรัษ์ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ที่ให้ความสนใจ ท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาเข้าเยี่ยมชมและให้ความสนใจไถ่ถามมาโดยตลอด

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-จัดการฝึกอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ”รายการป้องกันการบุกรุกป่าชายเลน”ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ประถม มัธยม อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีที่อยู่อาศัยใกล้ๆ หรือมีพื้นที่ป่าชายเลน มาโดยตลอด

Visitors: 79,874