Smart man

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสั่งการของ นายกรัฐมนตรี และตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ให้กำลังพลได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพแข็งแรง มทบ.15 โดย พล.ต.สุรินทร์  นิลเหลือง ผบ.มทบ.15 จึงได้นำกำลังพลออกกำลังพลในทุกวันพุธ เวลา 1530 น. ณ บริเวณรอบหน่วย

Visitors: 79,871