กกล.รส.จว.พบ. ลงพื้นตรวจสอบโครงการตำบล ละ 100,000. บาท

กกล.รส.จว.พบ.  ลงพื้นที่ ตรวจโครงการตำบล ละ 100.000. บาท. โดยได้ดำเนินการขุดลอก กำจัดวัชพืชลำคลองสาธารณะ   ที่ปิดกันทางเดินน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ..โดยมีระยะทางดำเนินการ 2. กม. ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย..

Visitors: 79,871